Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
 

 
 
 


Giriş Yap
Kayıt Ol

 
 
 
 
 


 

Dr. Kerim Alirıza

Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası EEIG

CEO & Türkiye Temsilciliği Başkanı

 

 

 HAKKIMIZDA

 


 

Avrupa Birliği, Tek Pazar sürecini tamamlarken; gerçek kişiler, şirketler, firmalar ve diğer tüzel kişilerin, ulusal sınırlar ötesine geçerek, etkili biçimde işbirliği edebilmeleri için bir takım hukuki düzenlemeler de yer vermiştir. Bu düzenlemelerden birisi de, Avrupa Toplulukları Konseyi tarafından hazırlanmış olan, Avrupa Ekonomik Çıkar Gruplaşması hakkında 2137/85/AET sayılı ve 25 Temmuz 1985 tarihli Konsey Tüzüğü ile kurulan Avrupa Ekonomik Çıkar Gruplaşması – European Economic Interest Grouping (EEIG)’dir.
 

 

Bu arka plandan hareketle, EEIG’nin yasal dayanağı çerçevesinde oluşturulmuş olan Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası, EEIG; Brüksel Ticaret Mahkemeleri’ne kayıtlı, uluslararası düzeyde yönetilen, kar amacı gütmeyen ve merkezi Brüksel’de bulunan, ekonomi odaklı bir sivil toplum kuruluşudur. EEIG, tüm çalışmalarının şeffaf ve güvenilir olduğunu ispat eden, Avrupa Birliği “Şeffaflık Kaydı”na taraftır ve bir Lobi Grubu olarak EEIG, Tek Pazar içersindeki ve AB üye devletleri ile dünyadaki diğer iş partnerleri arasında bir köprü görevi üstlenir.


 

Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası, EEIG aynı amaçlara sahip kişi ve kurumların üye olduğu, AB uyumuna katkı sağlamak amacıyla aşağıdaki amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyet göstermektedir:
 

 • Özel sektörün AB hükümetlerinin siyasi amaç ve hedeflerine genel desteği : Özellikle Tek Pazarı tamamlamak için Avrupa’da sınır ötesi işbirliğinin özendirilmesi.
   
 • Avrupa Tek Pazarının konsolidasyonu: Başta tam istihdam, iş güvenliği, tüketicinin korunması, çevrenin korunması olmak üzere ekonomik büyüme ve yaşam standartlarının arttırılması.
   
 • AB’nin Doğu’ya doğru genişlemesi için desteklenmesi: Yönetim ve personel eğitimi, know-how transferi, standardizasyon.
   
 • Üçüncü Dünya Ülkeleri ve denizaşırı ülkelerde yeni pazarlarla köprü kurulmas?: Küreselleşmeye ayak uydurma.
   
 • Seçilen projelerin disiplinler arası çözümler ve finansman yoluyla desteklenmesi: Araştırma ve geliştirme çalışmalarının özendirilmesi, kamu yatırımcıları ve özel yatırımcılar tarafından fonların arttırılması.
   
 • Gelecekteki konu ve teknolojilere bağlılık: Yeniliklerin ve olumlu vizyonların gerçekleştirilmesi ve insan geleceği, ekoloji ve sürdürülebilir mal üretiminin teşvik edilmesi.
   

 

EEIG, kendisini adil bir rekabeti ve tüketicilerin çıkarlarını korumaya adamıştır. Bu nedenle de 55 ülkeye yayılmış temsilcilikleri ile küresel dünyanın gereklerine göre hızla gelişmekte ve hizmetlerini sürdürmektedir.

 

Avrupa Ekonomi Ticaret ve Sanayi Odası'nın Başkanı Sayın Dr.Kerim ALİRIZA ve ATT MMC Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sefer ALİRZAYEV'e İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Ordusuna gösterdikleri maddi ve manevi desteklerinden dolayı Onur Belgesi verilmiştir. Avrupa Ekonomi Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm Türk ve Azerbaycan  halkının Karabağ Zaferini gönülden kutlarız.

 

 
 
 
 

 

 

 

(EEiG) Ba?kan? Prof.Dr.Kerim Alir?za ile TÜRK?YE Ç?N HALK CUMHUR?YET? ?? ADAMLARI DERNE??
  AVRUPA EKONOM?K T?CARET VE SANAY? ODASI (EEiG) Ba?kan? Prof.Dr.Kerim Alir?za ile TÜRK?YE Ç?N HALK CUMHUR?YET? ?? ADAMLARI DERNE?? ( TUC?AD) Ba?kan? Kemal Koçak ve Turizm ve Sertifikasyon Merkez Ofisi Ba?kan?
 
Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardim Vakf?'nin 28. y?l kutlamasi ve ödül töreni
  Yönetim Kurulu Ba?kan?m?z Dr. Kerim Aliriza, Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardim Vakf?'nin 28. y?l kutlamasi ve ödül törenine özel davet ile kat?ld?.
 
Türkiye Kad?n Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Sn. Canan Güllü bir araya gelerek fikir al??veri?inde bulundular.
  Odam?zin Yönetim Kurulu Ba?kan? Sn. Kerim Alir?za, Proje Geli?trime Merkez Ofisi Ba?kan? Sn. Bülent Varan, Turizm ve Sertifikasyon Merkez Ofisi Ba?kan? Sn. Oya Demirel ve üyemiz Tanpex Turizm ?irketi sahibi Sn. Kemal Güler
 
Sn. Kemal Güler'i makam?nda a??rlad?lar
  Türkiye ve Senegal aras?nda gerçekle?tirilebilecek projeler ve finansman olanaklar?n? gü?mek üzere Senegal Ankara Büyükelçisi Sn. Moustapha Mbacke, odam?zin Yönetim Kurulu Ba?kan? Sn. Kerim Alir?za, Proje Geli?trime Merkez Ofisi
 
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?, EEIG ve Toplumsal Ekonomik Ara?t?rmalar Merkezi, TEAMDER Antalya ?çin Elele…
  Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?, EEIG CEO & Türkiye Temsilcili?i Ba?kan? Dr. Kerim Alir?za EEIG Türkiye Temsilcili?i Turizm-Restaurant-Hotel ??letmecili?i ve Sertifikasyon Merkez Ofisi Ba?? Oya DEM?REL ile TEAMDER Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
 
 
EEIG, Brezilya’da aç?lan yeni temsilcili?i ile büyümeye ve geçmi?ini zenginle?tirmeye devam etmektedir.
  55 ülkede hali haz?rda bulunan temsilciliklerimize bir önemli ülke daha eklendi. Ba?kan Dr. Talita Brito’ ya görevinde ba?ar?lar dilerken, geçmi? deneyimlerimize ve kuruldu?umuz zemine dayanarak, yeni aç?lan temsilcili?imizin aktif bir ?ekilde çal??aca??na ve k?sa süre zarf?nda da ba?ar?lara imza ataca??na inan?yoruz.
 
 
EEIG, IV. Ba?kanlar ve Yönetim Kurulu Konferans?
  IV. Ba?kanlar ve Yönetim Kurulu Konferans? EEIG Yönetim Kurulu Ba?kanlar?, 50 ülkeden bölgesel ve merkezi ofis ba?kanlar?, eski Letonya Cumhurba?kan? Sn. Vaira Vike Freiberga
 
 
ACI KAYBIMIZ
  Bugün Ba?ar?m?z?n mimar? olan, kurucumuz, Heinz Helmut Vejpustek’i kaybetmenin ac?s? içersindeyiz.
 
 
Dr. Kerim Alir?za, EEIG Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Ba? Yöneticisi (CEO)
  Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas? Türkiye Temsilcili?i Ba?kan? ve Yönetim Kurulu Sözcüsü Dr. Kerim Alir?za, odan?n yönetim kurulu üyelerinin yapm?? oldu?u
 
Letonya Cumhurba?kan? Andris Berzins
  Aral?k 2013, Amassador Club Magazine’nin son say?s?nda, Letonya Cumhurba?kan?  Andris Berzins’in özel röportaj? yay?nland?.
Tüm Haberler