Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
 

 
 
 


Giriş Yap
Kayıt Ol

 
 
 
 
 
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?, EEIG CEO & Türkiye Temsilcili?i Ba?kan? Dr. Kerim Alir?za EEIG  Türkiye Temsilcili?i Turizm-Restaurant-Hotel ??letmecili?i ve Sertifikasyon Merkez Ofisi Ba?? Oya DEM?REL ile TEAMDER Genel Merkezi’ni ziyaret etti. 
 
TEAMDER Yönetim Kurulu Ba?kan? Ali YILMAZ, Ba?kan Yard?mc?s? ve Projeler Koordinatörü Prof.Dr.Cengiz SAYIN, D?? ?li?kiler ve Avrupa Birli?i Kurul Ba?kan? Yrd.Doç. Figen CEYLAN, Mali Sayman SMMM Zehra ASLAN,üyelerden Prof.Dr.?lhan GÖLBA?I,Dr. Sevim ?UEK?NC?,Bas?n Dan??man? Celal VECEL ziyareti kabul etti.
 
Görü?mede Antalya Turizmi’nin Türkiye ve Dünya’daki yeri ile yeni i? ve proje giri?imleri konu?uldu.

 
Antalya’dan Dünya’ya aç?laca??z…

 
Ziyarette EEIG CEO & Türkiye Temsilcili?i Ba?kan?  Dr. Kerim Alir?za, Antalya’daki çal??malar?ndan ve EEIG'nin Çözüm Orta?? ADS ?irketler Grubu ile ortak çal??ma planlar?ndan bahsetti.
Dr. Kerim Alir?za:"Antalya’da 3 y?ld?r çal??malar?m?z? sürdürüyoruz.  ?lk projemize Norveç üstünden sa?l?k ve turizm sektörü a??rl?kl? olarak;Oya DEM?REL sayesinde ba?lad?k. Bugün Antalya’n?n sadece Türkiye de?il,Dünya’n?n da  turizm merkezi olmas?; EEIG’nin de turizm sertifika ve belgelendirme merkezimizin burada olmas? bizler için çok önemlidir. 
Ayr?ca Turizm Sektörü d???nda ekonominin pek çok alan?nda i? dünyas? ortakl??? ile Antalya'dan Dünya’ya aç?lmay? dü?ünüyoruz. Bunun için 105 projemiz bulunuyor. Bunlar?n içinde sa?l?k,teknoloji geli?imi, proje geli?imi ve bilimsel faaliyetler ile enerji ve do?al kaynaklar?n yeni teknolojiyle ke?fedilerek düzgün kullan?lmas? yer al?yor. Ayr?ca sosyal amaçl? pek çok projelerle de ilgileniyoruz. Örne?in engelli vatanda?lar, insan haklar?, yoksulluk ya da afet gibi konularda insanlara ula??yoruz. Bu projelerden baz?lar?n? da TEAMDER ile birlikte çal??arak hayata geçirmeyi planl?yoruz” dedi.
 
 
Hedefimiz EEIG'nin Çözüm Orta?? ADS ?irketler Grubu ile tüm Türkiye'ye Turizmi yaymak…

 
EEIG Türkiye Temsilcili?i Turizm-Restaurant-Hotel ??letmecili?i ve Sertifikasyon Merkez Ofisi Ba??  Oya DEM?REL ise dü?üncelerini ?u ?ekilde ifade etti:“Norveç'te 15 y?ld?r devlete ba?l? bir ?irketin orta??y?m. Yeni bir proje ile sa?l?k turizmini geli?tirdik. 70 ila 90 ya? gruplar?n?n devlet taraf?ndan ödemelerinin yap?ld??? 8 ay süren sa?l?k turizmi kapsaml? bir program?m?z var. Bunu ?u an Antalya'da yap?yoruz. Fakat hedefimiz EEIG'nin Çözüm Orta?? ADS ?irketler Grubu ile tüm Türkiye'ye bu turizmi yaymak olacak” dedi.
 
TEAMDER Yönetim Kurulu Ba?kan? Ali YILMAZ da bu ziyaretten çok memnun kald???n? ve yak?n gelecekte bir plan çevresinde kendileriyle çal??acaklar?n? söyledi. 


Dr. Kerim Alir?za
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?, EEIG
CEO & Türkiye Temsilcili?i Ba?kan?
Oya Demirel
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?, EEIG
Turizm-Restaurant-Hotel ??letmecili?i ve Sertifikasyon Merkez Ofisi Ba??
Ali YILMAZ
Toplumsal Ekonomik Ara?t?rmalar Merkezi TEAMDER
Yönetim Kurulu Ba?kan? 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

(EEiG) Ba?kan? Prof.Dr.Kerim Alir?za ile TÜRK?YE Ç?N HALK CUMHUR?YET? ?? ADAMLARI DERNE??
  AVRUPA EKONOM?K T?CARET VE SANAY? ODASI (EEiG) Ba?kan? Prof.Dr.Kerim Alir?za ile TÜRK?YE Ç?N HALK CUMHUR?YET? ?? ADAMLARI DERNE?? ( TUC?AD) Ba?kan? Kemal Koçak ve Turizm ve Sertifikasyon Merkez Ofisi Ba?kan?
 
Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardim Vakf?'nin 28. y?l kutlamasi ve ödül töreni
  Yönetim Kurulu Ba?kan?m?z Dr. Kerim Aliriza, Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardim Vakf?'nin 28. y?l kutlamasi ve ödül törenine özel davet ile kat?ld?.
 
Türkiye Kad?n Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Sn. Canan Güllü bir araya gelerek fikir al??veri?inde bulundular.
  Odam?zin Yönetim Kurulu Ba?kan? Sn. Kerim Alir?za, Proje Geli?trime Merkez Ofisi Ba?kan? Sn. Bülent Varan, Turizm ve Sertifikasyon Merkez Ofisi Ba?kan? Sn. Oya Demirel ve üyemiz Tanpex Turizm ?irketi sahibi Sn. Kemal Güler
 
Sn. Kemal Güler'i makam?nda a??rlad?lar
  Türkiye ve Senegal aras?nda gerçekle?tirilebilecek projeler ve finansman olanaklar?n? gü?mek üzere Senegal Ankara Büyükelçisi Sn. Moustapha Mbacke, odam?zin Yönetim Kurulu Ba?kan? Sn. Kerim Alir?za, Proje Geli?trime Merkez Ofisi
 
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?, EEIG ve Toplumsal Ekonomik Ara?t?rmalar Merkezi, TEAMDER Antalya ?çin Elele…
  Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?, EEIG CEO & Türkiye Temsilcili?i Ba?kan? Dr. Kerim Alir?za EEIG Türkiye Temsilcili?i Turizm-Restaurant-Hotel ??letmecili?i ve Sertifikasyon Merkez Ofisi Ba?? Oya DEM?REL ile TEAMDER Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
 
 
EEIG, Brezilya’da aç?lan yeni temsilcili?i ile büyümeye ve geçmi?ini zenginle?tirmeye devam etmektedir.
  55 ülkede hali haz?rda bulunan temsilciliklerimize bir önemli ülke daha eklendi. Ba?kan Dr. Talita Brito’ ya görevinde ba?ar?lar dilerken, geçmi? deneyimlerimize ve kuruldu?umuz zemine dayanarak, yeni aç?lan temsilcili?imizin aktif bir ?ekilde çal??aca??na ve k?sa süre zarf?nda da ba?ar?lara imza ataca??na inan?yoruz.
 
 
EEIG, IV. Ba?kanlar ve Yönetim Kurulu Konferans?
  IV. Ba?kanlar ve Yönetim Kurulu Konferans? EEIG Yönetim Kurulu Ba?kanlar?, 50 ülkeden bölgesel ve merkezi ofis ba?kanlar?, eski Letonya Cumhurba?kan? Sn. Vaira Vike Freiberga
 
 
ACI KAYBIMIZ
  Bugün Ba?ar?m?z?n mimar? olan, kurucumuz, Heinz Helmut Vejpustek’i kaybetmenin ac?s? içersindeyiz.
 
 
Dr. Kerim Alir?za, EEIG Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Ba? Yöneticisi (CEO)
  Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas? Türkiye Temsilcili?i Ba?kan? ve Yönetim Kurulu Sözcüsü Dr. Kerim Alir?za, odan?n yönetim kurulu üyelerinin yapm?? oldu?u
 
Letonya Cumhurba?kan? Andris Berzins
  Aral?k 2013, Amassador Club Magazine’nin son say?s?nda, Letonya Cumhurba?kan?  Andris Berzins’in özel röportaj? yay?nland?.
Tüm Haberler