Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
 

 
 
 

Giriş Yap
Kayıt Ol

 
 
 
 
 

 

 Dr. Kerim Alir?za
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?,
Yönetim Kurulu Ba?kan? &  Ba? Yönetici


 
 


HAKKIMIZDA
 

 Avrupa Birli?i, Tek Pazar sürecini tamamlarken; gerçek ki?iler, ?irketler, firmalar ve di?er tüzel ki?ilerin, ulusal s?n?rlar ötesine geçerek, etkili biçimde i?birli?i edebilmeleri için bir tak?m hukuki düzenlemeler de yer vermi?tir. Bu düzenlemelerden birisi de, Avrupa Topluluklar? Konseyi taraf?ndan haz?rlanm?? olan, Avrupa Ekonomik Ç?kar Grupla?mas? hakk?nda 2137/85/AET say?l? ve 25 Temmuz 1985 tarihli Konsey Tüzü?ü ile kurulan Avrupa Ekonomik Ç?kar Grupla?mas? – European Economic Interest Grouping (EEIG)’dir.
 

 

Bu arka plandan hareketle, EEIG’nin yasal dayana?? çerçevesinde olu?turulmu? olan Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?, EEIG; Brüksel Ticaret Mahkemeleri’ne kay?tl?, uluslararas? düzeyde yönetilen, kar amac? gütmeyen ve merkezi Brüksel’de bulunan, ekonomi odakl? bir sivil toplum kurulu?udur. EEIG, tüm çal??malar?n?n ?effaf ve güvenilir oldu?unu ispat eden, Avrupa Birli?i “?effafl?k Kayd?”na taraft?r ve bir Lobi Grubu olarak EEIG, Tek Pazar içersindeki ve AB üye devletleri ile dünyadaki di?er i? partnerleri aras?nda bir köprü görevi üstlenir.


 

Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?, EEIG ayn? amaçlara sahip ki?i ve kurumlar?n üye oldu?u, AB uyumuna katk? sa?lamak amac?yla a?a??daki amaç ve hedefler do?rultusunda faaliyet göstermektedir:
 

 • Özel sektörün AB hükümetlerinin siyasi amaç ve hedeflerine genel deste?i : Özellikle Tek Pazar? tamamlamak için Avrupa’da s?n?r ötesi i?birli?inin özendirilmesi.
   
 • Avrupa Tek Pazar?n?n konsolidasyonu: Ba?ta tam istihdam, i? güvenli?i, tüketicinin korunmas?, çevrenin korunmas? olmak üzere ekonomik büyüme ve ya?am standartlar?n?n artt?r?lmas?.
   
 • AB’nin Do?u’ya do?ru geni?lemesi için desteklenmesi: Yönetim ve personel e?itimi, know-how transferi, standardizasyon.
   
 • Üçüncü Dünya Ülkeleri ve deniza??r? ülkelerde yeni pazarlarla köprü kurulmas?: Küreselle?meye ayak uydurma.
   
 • Seçilen projelerin disiplinler aras? çözümler ve finansman yoluyla desteklenmesi: Ara?t?rma ve geli?tirme çal??malar?n?n özendirilmesi, kamu yat?r?mc?lar? ve özel yat?r?mc?lar taraf?ndan fonlar?n artt?r?lmas?.
   
 • Gelecekteki konu ve teknolojilere ba?l?l?k: Yeniliklerin ve olumlu vizyonlar?n gerçekle?tirilmesi ve insan gelece?i, ekoloji ve sürdürülebilir mal üretiminin te?vik edilmesi.
   

 

EEIG, kendisini adil bir rekabeti ve tüketicilerin ç?karlar?n? korumaya adam??t?r. Bu nedenle de 55 ülkeye yay?lm?? temsilcilikleri ile küresel dünyan?n gereklerine göre h?zla geli?mekte ve hizmetlerini sürdürmektedir.

 

 

 

Avrupa Ekonomi Ticaret ve Sanayi Odası'nın Başkanı Sayın Dr.Kerim ALİRIZA ve ATT MMC Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sefer ALİRZAYEV'e İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Ordusuna gösterdikleri maddi ve manevi desteklerinden dolayı Onur Belgesi verilmiştir. Avrupa Ekonomi Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm Türk ve Azerbaycan  halkının Karabağ Zaferini gönülden kutlarız.

 

 

 
 
 
 

 

 

 

(EEiG) Ba?kan? Prof.Dr.Kerim Alir?za ile TÜRK?YE Ç?N HALK CUMHUR?YET? ?? ADAMLARI DERNE??
  AVRUPA EKONOM?K T?CARET VE SANAY? ODASI (EEiG) Ba?kan? Prof.Dr.Kerim Alir?za ile TÜRK?YE Ç?N HALK CUMHUR?YET? ?? ADAMLARI DERNE?? ( TUC?AD) Ba?kan? Kemal Koçak ve Turizm ve Sertifikasyon Merkez Ofisi Ba?kan?
 
Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardim Vakf?'nin 28. y?l kutlamasi ve ödül töreni
  Yönetim Kurulu Ba?kan?m?z Dr. Kerim Aliriza, Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardim Vakf?'nin 28. y?l kutlamasi ve ödül törenine özel davet ile kat?ld?.
 
Türkiye Kad?n Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Sn. Canan Güllü bir araya gelerek fikir al??veri?inde bulundular.
  Odam?zin Yönetim Kurulu Ba?kan? Sn. Kerim Alir?za, Proje Geli?trime Merkez Ofisi Ba?kan? Sn. Bülent Varan, Turizm ve Sertifikasyon Merkez Ofisi Ba?kan? Sn. Oya Demirel ve üyemiz Tanpex Turizm ?irketi sahibi Sn. Kemal Güler
 
Sn. Kemal Güler'i makam?nda a??rlad?lar
  Türkiye ve Senegal aras?nda gerçekle?tirilebilecek projeler ve finansman olanaklar?n? gü?mek üzere Senegal Ankara Büyükelçisi Sn. Moustapha Mbacke, odam?zin Yönetim Kurulu Ba?kan? Sn. Kerim Alir?za, Proje Geli?trime Merkez Ofisi
 
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?, EEIG ve Toplumsal Ekonomik Ara?t?rmalar Merkezi, TEAMDER Antalya ?çin Elele…
  TEAMDER Yönetim Kurulu Ba?kan? Ali YILMAZ, Ba?kan Yard?mc?s? ve Projeler Koordinatörü Prof.Dr.Cengiz SAYIN, D?? ?li?kiler ve Avrupa Birli?i Kurul Ba?kan? Yrd.Doç. Figen CEYLAN, Mali Sayman SMMM Zehra ASLAN,üyelerden Prof.Dr.?lhan GÖLBA?I,Dr. Sevim ?UEK?NC?,Bas?n Dan??man? Celal VECEL ziyareti kabul etti.
 
 
EEIG, Brezilya’da aç?lan yeni temsilcili?i ile büyümeye ve geçmi?ini zenginle?tirmeye devam etmektedir.
  55 ülkede hali haz?rda bulunan temsilciliklerimize bir önemli ülke daha eklendi. Ba?kan Dr. Talita Brito’ ya görevinde ba?ar?lar dilerken, geçmi? deneyimlerimize ve kuruldu?umuz zemine dayanarak, yeni aç?lan temsilcili?imizin aktif bir ?ekilde çal??aca??na ve k?sa süre zarf?nda da ba?ar?lara imza ataca??na inan?yoruz.
 
 
 
EEIG, IV. Ba?kanlar ve Yönetim Kurulu Konferans?
  IV. Ba?kanlar ve Yönetim Kurulu Konferans? EEIG Yönetim Kurulu Ba?kanlar?, 50 ülkeden bölgesel ve merkezi ofis ba?kanlar?, eski Letonya Cumhurba?kan? Sn. Vaira Vike Freiberga
 
 
ACI KAYBIMIZ
  Bugün Ba?ar?m?z?n mimar? olan, kurucumuz, Heinz Helmut Vejpustek’i kaybetmenin ac?s? içersindeyiz.
 
 
Dr. Kerim Alir?za, EEIG Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Ba? Yöneticisi (CEO)
  Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas? Türkiye Temsilcili?i Ba?kan? ve Yönetim Kurulu Sözcüsü Dr. Kerim Alir?za, odan?n yönetim kurulu üyelerinin yapm?? oldu?u
 
 
Letonya Cumhurba?kan? Andris Berzins
  Aral?k 2013, Amassador Club Magazine’nin son say?s?nda, Letonya Cumhurba?kan?  Andris Berzins’in özel röportaj? yay?nland?.
 
 
Bildiri
  Say?n Ba?kanlar, Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?...
Tüm Haberler