Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
 

 
 
 

Giriş Yap
Kayıt Ol

 
 
 
 
 
Uluslar aras? Yat?r?m ve ?nnovasyon Forumu & III. Ba?kanlar Konferans?

 

 
 
 
 
Ukrayna çok ciddi bir ekonomik ve entelektüel potansiyele sahiptir. Ülke, bugün hayata geçirilmek için fon gerektiren 10,000’den fazla endüstriyel tasar?m patenti tescil ettirmi?tir.
 
 
Ne yaz?k ki, bu süreci geli?tirebilmek için Ukrayna’daki yat?r?m cazibesi yeterli de?ildir. Bu durumu de?i?tirmek ad?na, Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas? EEIG, Uluslar aras? Yat?r?m ve ?nnovasyon Forum’u düzenleyecektir. Ukrayna için benzersiz olacak bu etkinlik 15 -17 May?s tarihlerinde Fairmont Grand Hotel, Kiev’de gerçekle?tirilecektir.

 
Forum genel olarak, ulusal ve yabanc? i? topluluklar?n?n innovasyon alan?ndaki projelerinin sunumlar?na, dünyan?n her yerinden gelen uzmanlarla bu tür projelerin gerçekle?tirilmesi ve finansal destek sa?lanmas? konusunda deneyim al??veri?ine ve Ukrayna’da yeniliklerin artmas?na odaklanacakt?r.

 
Forum’un ana organizatörü Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas? EEIG, Ukrayna Temsilcili?i’dir. Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas? EEIG, Ukraynal? i? adamlar? ve yabanc? i? ortaklar? aras?nda bilgi ve deneyim payla??m? ve i?birli?i sa?layan önemli bir kurulu?tur. Oda’n?n ana misyonu, Ukrayna iç pazar?n?n Avrupa Birli?i iç pazar? ile uyumla?t?r?lmas? konusunda hükümet temsilciliklerine dan??manl?k sa?lamak ve Ukrayna ve Avrupa Birli?i aras?nda i?birli?ini te?vik etmektir.

 
Avrupa Ekonomi Ticaret ve Sanayi Odas? EEIG, Ukrayna Temsilcili?inin ana hedefi Ukrayna’y? yat?r?mlar aç?s?ndan bir cazibe merkezi haline getirmek, potansiyel yat?r?mc?lara destek vermek ve Ukrayna’da pozitif bir yat?r?m görünümü yaratmaya yard?mc? olmakt?r.

 
Uluslar aras? Yat?r?m ve Yenilik Forumu’na kat?l?mc?, konu?mac?, yat?r?mc? veya bir innovasyon projesinin sahibi olarak kat?l?m sa?layabilirsiniz.

 
Forum S?ras?nda Yer Alacak Etkinlikler

 
 • Ukrayna’daki bakanl?klar? ve kurumlar?, uluslararas? kurulu?lar? ve ulusal ve yabanc? ?irketlerin üst düzey yönetimini temsil eden yetkili ki?ilerin konu?malar?,
   
 • Makroekonomik ba?l?klar üzerine iki tart?ma paneli,
   
 • A?a??da yer alan konularda, yat?r?m üzerine be? genel oturum,
   
 1. Yak?t ve Enerji Kompleksi
 2. Tar?m
 3. Altyap?
 4. IT
 5. E?itim
 
 • En iyi projelerin takdimi,
 • Uluslar aras? innovasyon sergisi
 
Foruma kat?l?m?n?z,
 
 • Ekonominin ana sektörlerdeki en iyi yat?r?m projelerini ke?fetmenize ve en uygun olan?n? bulma,
   
 • Projeleriniz için potansiyel yat?r?mc? ve i? orta?? bulma,
   
 • Büyük i? yapan ?irketlerin uzman ve temsilcileri ve politikac?lar ile önemli konu ve problem tart??malar?na kat?lma ve Ukrayna ve Avrupa’daki endüstri e?ilimleri konusunda bilgi alma f?rsat? sa?layacakt?r. 
   
 
51 ülkede bulunan temsilcilikleri ile Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?’n?n Ba?kanlar? ve yetkili temsilcileri, Ukrayna ve Avrupa’daki büyük ?irketlerin yönetici ve temsilcileri, uluslararas? kurulu? ve diplomatik misyonlar, politikac?lar, devlet adamlar? ve kamu alan?ndan ki?iler Forum’a kat?l?m sa?layacakt?r.

 
Forum ile ilgili detayl? bilgi için EEIG Ukrayna Temsilcili?i ile ileti?ime geçebilir ve a?a??daki internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
 
 
 
 
 

 

 

 

(EEiG) Ba?kan? Prof.Dr.Kerim Alir?za ile TÜRK?YE Ç?N HALK CUMHUR?YET? ?? ADAMLARI DERNE??
  AVRUPA EKONOM?K T?CARET VE SANAY? ODASI (EEiG) Ba?kan? Prof.Dr.Kerim Alir?za ile TÜRK?YE Ç?N HALK CUMHUR?YET? ?? ADAMLARI DERNE?? ( TUC?AD) Ba?kan? Kemal Koçak ve Turizm ve Sertifikasyon Merkez Ofisi Ba?kan?
 
Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardim Vakf?'nin 28. y?l kutlamasi ve ödül töreni
  Yönetim Kurulu Ba?kan?m?z Dr. Kerim Aliriza, Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardim Vakf?'nin 28. y?l kutlamasi ve ödül törenine özel davet ile kat?ld?.
 
Türkiye Kad?n Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Sn. Canan Güllü bir araya gelerek fikir al??veri?inde bulundular.
  Odam?zin Yönetim Kurulu Ba?kan? Sn. Kerim Alir?za, Proje Geli?trime Merkez Ofisi Ba?kan? Sn. Bülent Varan, Turizm ve Sertifikasyon Merkez Ofisi Ba?kan? Sn. Oya Demirel ve üyemiz Tanpex Turizm ?irketi sahibi Sn. Kemal Güler
 
Sn. Kemal Güler'i makam?nda a??rlad?lar
  Türkiye ve Senegal aras?nda gerçekle?tirilebilecek projeler ve finansman olanaklar?n? gü?mek üzere Senegal Ankara Büyükelçisi Sn. Moustapha Mbacke, odam?zin Yönetim Kurulu Ba?kan? Sn. Kerim Alir?za, Proje Geli?trime Merkez Ofisi
 
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?, EEIG ve Toplumsal Ekonomik Ara?t?rmalar Merkezi, TEAMDER Antalya ?çin Elele…
  TEAMDER Yönetim Kurulu Ba?kan? Ali YILMAZ, Ba?kan Yard?mc?s? ve Projeler Koordinatörü Prof.Dr.Cengiz SAYIN, D?? ?li?kiler ve Avrupa Birli?i Kurul Ba?kan? Yrd.Doç. Figen CEYLAN, Mali Sayman SMMM Zehra ASLAN,üyelerden Prof.Dr.?lhan GÖLBA?I,Dr. Sevim ?UEK?NC?,Bas?n Dan??man? Celal VECEL ziyareti kabul etti.
 
 
EEIG, Brezilya’da aç?lan yeni temsilcili?i ile büyümeye ve geçmi?ini zenginle?tirmeye devam etmektedir.
  55 ülkede hali haz?rda bulunan temsilciliklerimize bir önemli ülke daha eklendi. Ba?kan Dr. Talita Brito’ ya görevinde ba?ar?lar dilerken, geçmi? deneyimlerimize ve kuruldu?umuz zemine dayanarak, yeni aç?lan temsilcili?imizin aktif bir ?ekilde çal??aca??na ve k?sa süre zarf?nda da ba?ar?lara imza ataca??na inan?yoruz.
 
 
 
EEIG, IV. Ba?kanlar ve Yönetim Kurulu Konferans?
  IV. Ba?kanlar ve Yönetim Kurulu Konferans? EEIG Yönetim Kurulu Ba?kanlar?, 50 ülkeden bölgesel ve merkezi ofis ba?kanlar?, eski Letonya Cumhurba?kan? Sn. Vaira Vike Freiberga
 
 
ACI KAYBIMIZ
  Bugün Ba?ar?m?z?n mimar? olan, kurucumuz, Heinz Helmut Vejpustek’i kaybetmenin ac?s? içersindeyiz.
 
 
Dr. Kerim Alir?za, EEIG Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Ba? Yöneticisi (CEO)
  Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas? Türkiye Temsilcili?i Ba?kan? ve Yönetim Kurulu Sözcüsü Dr. Kerim Alir?za, odan?n yönetim kurulu üyelerinin yapm?? oldu?u
 
 
Letonya Cumhurba?kan? Andris Berzins
  Aral?k 2013, Amassador Club Magazine’nin son say?s?nda, Letonya Cumhurba?kan?  Andris Berzins’in özel röportaj? yay?nland?.
 
 
Bildiri
  Say?n Ba?kanlar, Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odas?...
Tüm Haberler