TUNISIA

Mr. Gilberto Carvalhais FERREIRA
President of the European Economic
Chamber EEIG for Tunisia
Avenue Mohamed V, N 45 – 1002 Tunis – Tunisie
Tel: +216 71 900 946
Mobile: +216 50799779
e-mail: Gilberto@eeig-tunisia.org
internet: www.eeig-tunisia.org