İTALYA

Mrs. Gordana LUPI KAITOVIC
President of the European Economic
Chamber EEIG for Italy
Via Cola di Rienzo, 180
ROMA – 00192
Italy
Tel. 00-39-066-8135071
Mobile: 00-39-348-8896629
e-mail: gordana.l(at)tiscali.it